Pages

अपूर्णांक चा लसावी / मसावी काढणे

🔹 *!! अपूर्णांक चा लसावी / मसावी काढणे !!* 🔹               अंशाचा मसावी
मसावी = --------------------------
                छेदाचा लसावी

*उदाहरणार्थ !*

    12 10
   ----- , ------
    15 9

              अंशाचा मसावी
मसावी = -----------------------
              छेदाचा लसावी

                         2
          = -------------------
                        45

म्हणून मसावी = 2/45
=======================

🔹 *अपूर्णांक चा लसावी* 🔹

               अंशाचा लसावी
लसावी = --------------------------
                  छेदाचा मसावी

*उदाहरणार्थ !*

     15 18
   ----- , ------
     8 20

                  अंशाचा लसावी
लसावी = -----------------------
                   छेदाचा मसावी

                        90
          = -------------------
                         4

*म्हणून लसावी = 90/4


No comments:

Post a comment